Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

BA??KI MYDLANE
Morze baniek mydlanych unosz?cych si? w powietrzu to fascynuj?cy obraz, który maluje u??miech na twarzy ka??dego widza. Przepi?kne ba??ki budz? w dzieciach bajkowy nastrój, a rodzice w tym czasie mog? wykona? pociechom seri? zdj?? w przepi?knej, kolorowej scenerii. W naszym programie dost?pne s? pokazy gigantycznych baniek mydlanych wraz z warsztatami dla dzieci, jak równie?? zabawa z u??yciem specjalanego przyrz?du do zamykania w ba??ce oraz pokazy ba??karskie na szczud??ach.

Spektakle plenerowe z uzycie?? gigantycznych baniek mydlanych

Pokazy baniek mydlanych
Animatorzy w pe??nej charakteryzacji, ubrani w kolorowe kostiumy tworz? ogromne ba??ki mydlane od których nie sposób oderwa? wzroku. Morze kolorowych baniek mydlanych budzi w dzieciach bajkowy nastrój, a rodzice w tym czasie mog? wykona? dzieciom seri? zdj?? w przepi?knej, kolorowej scenerii.

Warsztaty ba??karskie
Istnieje mo??liwo??? przeprowadzenia warsztatów ba??karskich, dzi?ki którym dzieci maj? okazj? samodzielnie wykona? gigantyczne ba??ki mydlane. Samodzielne wykonanie wielkiej, kolorowej ba??ki budzi w oczach dzieci zachwyt i daje nieopisan? rado???. Nad przebiegiem warsztatów czuwaj? animatorzy, którzy przekazuj?c dzieciom odpowiedni? technik?, równocze??nie maj? na uwadze ich bezpiecze??stwo.

Zamykanie w ba??ce
Zamykanie w ba??ce mydlanej to niezwyk??a zabawa nie tylko dla najm??odszych. Plusem przyrz?du do zamykania w ba??ce jest fakt, ??e u??y? mo??na go zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniu, gdzie na ogó?? puszczanie baniek nie jest wskazane. Specjalnie zaprojektowany przyrz?d zapobiega chlapaniu i rozprzestrzenieniu si? p??ynu wokó?? urz?dzenia, pozwalaj?c na bezpieczn? i niezwykle atrakcyjn? zabaw?.

Pokazy baniek mydlanych na szczudlach
Gigantyczne ba??ki mydlane puszczane przez naszych wykwalifikowanych szczudlarzy to bardzo efektowane i dostrzegalne ju?? z daleko widowisko. Szczudlarze przyci?gaj? wzrok nie tylko dzi?ki nieprzeci?tnej wielko??ci i wielobarwno??ci strojów, ale tak??e kolorowym ba??kom mydlanym, puszczanym w bardzo widowiskowy sposób.

 

 

 

PL EN DE IT ES