Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Scena Kalejdoskop to teatr niezale??ny, dzi?ki temu dzia???j?cy bez ??adnych ogranicze??. Nie skr?powana kreacja da??a podwaliny do stworzenia oryginalnej przestrzeni artystycznej.Teatr Scena Kalejdoskop zajmuje si? realizacj? widowisk (spektakle plenerowe, uliczne, kostiumowe) oraz happenigów.

Pasja i zaanga??owanie w tworzeniu ka??dego projektu zaowocowa??y kilkoma przebojami teatralnymi tj: widowisko uliczno-plenerowe z udzia??em aktorów na szczud??ach pt: "Serce Don Juana" - wystawione w ponad dwustu miastach Polski, przesi?kni?te orientalnym mistycyzmem widowisko kostiumowe "Circo Amaro", a tak??e plenerowy spektakl dla dzieci pt: "Graal".

 

Liczne akcje okoliczno??ciowe oraz ??wi?teczne happeningi animacyjne doprowadzi??y do powstania widowisk bo??onarodzeniowych pt: "Jase??ka na wysoko??cich" oraz "Pierwsza Gwiazada" . Arty??ci SK nie ograniczaj? sie tylko do teatru. Istotnym elementem naszej dzia??alno??ci jest szeroko poj?ta sztuka audiowizualna: film, performermance audio-wizualny. Spektakle uliczne i plenerowe, eventy oraz film nie wyczerpuj? mo??liwo??ci artystycznych Sceny Kalejdoskop. Lwia cz???? dzia??alno??ci grupy SK to oprawa artystyczna akcji reklamowych. Profesjonalizm i zdobyte do??wiadczenie s? ch?tnie wykorzystywane przez firmy chc?ce zaanga??owa? w swoich reklamach m.in. artystów szczudlarzy, mimów, tancerzy ognia, aniamtorów, ??onglerów, cyrkowców, ??piewaków,konferansjerów.

 


PL EN DE IT ES